AMORC
Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Positio R+C

Ihminen kehittyy ajan myötä aivan kuten kaikki muukin hänen elinympäristössään ja kuten koko maailmankaikkeus. Tämä on tietenkin luonteenomaista kaikelle ilmentyneessä maailmassa olemassa olevalle. Meidän mielestämme ihmisen kehitys ei rajoitu pelkästään olemassaolomme aineelliseen puoleen. Olemme vakuuttuneita siitä, että meillä on sielu, niin sanottu henkinen ulottuvuus. Opetuksiemme mukaan juuri sielu tekee meistä tietoisia olentoja ja kykeneviä mietiskelemään alkuperäämme ja kohtaloamme. Pidämme kehittymistä ihmiskunnan päämääränä. Kehittyminen tapahtuu henkisyyden avulla ja aika on se tekijä, missä kehittyminen ilmentyy.

Historiaa on vaikeampi ymmärtää niiden historiallisten tapahtumien kautta, jotka synnyttävät historiaa tai joita historia synnyttää verrattuna niihin asioihin, mitkä liittävät tietyt historian tapahtumat yhteen. Lisäksi useimmat tämän päivän historioitsijat ovat sitä mieltä, että historialla on laajaa yleistä merkitystä ja jotta ymmärtäisi historiallisia tapahtumia tulee historian koko sisältö ottaa huomioon. Historian ymmärtämiseksi tapahtumia ei pidä tarkastella yksinomaan erillisinä, vaan erityisesti osana suurempaa kokonaisuutta. Itse asiassa meidän mielestämme tapahtuma on todella historiallinen vain suhteessa suurempaan kokonaisuuteen, josta se on osa. Jos erottaa tapahtumat suuremmasta kokonaisuudesta tai luo osasten perusteella historiallista opetusta, syyllistyy älylliseen petokseen. Näin siis näennäisesti läheisillä asioilla, vastakkainasetteluilla, samankaltaisuuksilla tai samanaikaisuuksilla ei ole mitään tekemistä sattuman kanssa.

Kuten mainitsimme alkusanoissa, näemme yhtäläisyyttä nykyisen maailman ja 1600 – luvun Euroopan tilanteessa. Jälkimoderni aika on tuottanut merkittäviä hyödyllisiä asioita nykyelämän monille alueille. Valitettavasti on havaittavissa myös piirteitä ihmiskunnan rappeutumisesta. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä taantuminen on vain väliaikaista ja se tulee johtamaan yksilölliseen ja yhteisölliseen uudistumiseen edellyttäen kuitenkin, että miehet ja naiset suuntautuvat tulevaisuuteen inhimillisesti ja henkisesti. Jos me emme tee niin, asetamme itsemme alttiiksi nykyistä paljon vakavammille ongelmille.

Ontologiamme mukaan ihmiset ovat mielestämme kehittyneimpiä kaikista maan päällä elävistä olennoista, vaikka ihmisten käyttäytyminen ei useinkaan viittaa tähän. Tämä etuoikeutettu asema johtuu siitä, että ihmisillä on itsetietoisuus ja vapaa tahto. Meillä on kyky ajatella ja ohjata elämäämme oman halumme mukaan. Uskomme myös, että jokainen ihminen on osa yhtä ja samaa kokonaisuutta, ihmiskuntaa. Käsityksemme humanismista on, että kaikilla ihmisillä tulee olla samat oikeudet, kaikki ovat samanarvoisia ja yhtä vapaita riippumatta siitä, mistä maasta he ovat kotoisin tai missä valtiossa he elävät.

Käsityksemme henkisyydestä perustuu toisaalta vakaumukseen, että Jumala on olemassa absoluuttisena Älynä, joka on luonut maailmankaikkeuden ja kaiken siinä olevan. Toisaalta henkisyys perustuu vakaumukseen, että jokaisella ihmisellä on sielu, joka on peräisin Jumalalta. Jumala ilmenee kaikessa luodussa lakiensa kautta. Meidän tulee omaksi parhaaksemme opiskella, ymmärtää ja kunnioittaa niitä. Olemme sitä mieltä, että ihmiskunta kehittyy kohti jumalallisen suunnitelman oivaltamista ja että sen on tarkoitus luoda ihanneyhteiskunta maan päälle. Tämä henkinen humanismi saattaa näyttää utopialta. Kuitenkin olemme samaa mieltä kuin Platon, kun hän totesi teoksessaan Valtio: ”Utopia on ihanneyhteiskunnan muoto. Ehkä se on mahdoton saavuttaa maan päällä, mutta juuri siihen viisaan miehen tulee asettaa kaikki toiveensa.”

Tässä historian muutosvaiheessa ihmiskunnan uudistuminen näyttää meistä mahdollisemmalta kuin koskaan aiemmin tiedon yhtenäisyyden, kansainvälisyyden ja erilaisten kulttuurien lähentymisen ja maailmanlaajuisen uutisvälityksen takia sekä lisäksi erilaisten poikkitieteellisten tutkimusten ansiosta. Mielestämme tämä sekä yksilötasolla että kollektiivisella tasolla tapahtuva uudistuminen voi tapahtua vain avarakatseisuuden ja sen seurauksena syntyvän suvaitsevaisuuden pohjalta. Millään poliittisella järjestelmällä, uskonnolla, filosofialla tai tieteellä ei ole yksinoikeutta totuuteen. Voimme kuitenkin lähestyä totuutta yhdistämällä näiden tieteenhaarojen ylevimmät näkökohdat ja se taas johtaa meidät etsimään ykseyttä moninaisuuden kautta.

Ennemmin tai myöhemmin elämän eri vaiheet saavat meidät pohtimaan syitä maan päälliseen olemassaoloomme. Tämä perustelujen etsintä on luonnollinen ja olennainen osa ihmisen sielua ja se on koko kehityksemme perusta. Historian kulkuunkaan kuuluvat tapahtumat eivät ole vain olemassa, vaan nekin ovat erilaisten syiden seurauksia. Uskomme, että kysymys ihmisen olemassaolon oikeutuksesta aiheuttaa henkisen etsinnän, mikä kannustaa ihmistä tutkimaan elämään liittyviä mysteerejä. Olemassaolon oikeutuksen henkinen etsintä voi johtaa jossain ihmisen kehityksen vaiheessa mystisismiin ja totuuden etsintään. Tämän etsinnän lisäksi ihmistä johdattaa toivoon ja optimismiin hänen jumalainen olemuksensa ja hänen biologinen eloonjäämisen vaistonsa. Täten kaipaus aistimaailman tuolla puolen olevaan näyttää olevan ihmisrodulle elintärkeää.

Positio R + C, politiikka
Positio R + C, talous
Positio R + C, tiede
Positio R + C, teknologia
Positio R + C, uskonto
Positio R + C, moraali
Positio R + C, taide
Positio R + C, ihmiset
Positio R + C, luonto
Positio R + C, maailmankaikkeus